ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN
OVERSEAS DISTRIBUTION COMPANY
(de “Algemene Voorwaarden”)

Artikel 1 – Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden

Tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen, zijn enkel deze voorwaarden van toepassing op alle verkopen, leveringen en diensten, alsmede op alle aanbiedingen door Overseas Distribution Company, vennootschap naar Belgisch recht, ingeschreven in de KBO onder het nummer 0423.161.708 (“ODC”), aan de afnemer van dergelijke goederen en/of diensten (“Koper”). Onderhavige Algemene Voorwaarden sluiten alle andere algemene voorwaarden uitdrukkelijk uit en hebben steeds voorrang op enige andere algemene voorwaarden.

Artikel 2 – Offertes en bestellingen

2.1 De offertes van ODC zijn geldig voor de duur en onder de voorwaarden die daarin schriftelijk zijn aangegeven. Bij gebreke hiervan blijft een offerte geldig gedurende 30 kalenderdagen.

2.2 Iedere bestelling is geldig en bindend voor de Koper zodra ODC daarvan een bevestiging heeft gestuurd en/of de bestelling heeft uitgevoerd. Onder voorbehoud van eventuele annulerings- of wijzigingskosten, kan de bestelling nadien slechts worden gewijzigd of geannuleerd mits uitdrukkelijk voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van ODC.

2.3 Iedere bestelling is geldig en bindend voor ODC zodra zij daarvan een bevestiging heeft gestuurd en/of de bestelling heeft uitgevoerd, met dien verstande dat elke bevestiging van een bestelling door ODC steeds wordt gedaan door ODC onder voorbehoud van eventuele prijscorrecties en andere afwijkingen indien ODC hiertoe een geldige/objectieve reden heeft, wat in voorkomend geval voorafgaandelijk zal worden gecommuniceerd aan de Koper. Het niet respecteren van de kredietlimiet en/of de betalingstermijn (zoals omschreven in artikel 7.2 van de Algemene Voorwaarden) door de Koper alsook indien ODC de bestelde hoeveelheden niet op dat moment kan uitleveren aan de Koper, worden in ieder geval beschouwd als een geldige/objectieve reden in de zin van dit artikel die een prijscorrectie of andere afwijking van de bestelling verantwoorden.

2.4 Uiterlijk bij het plaatsen van een bestelling is de Koper steeds verplicht ODC te informeren of er bijkomende dan wel afwijkende documenten vereist zijn voor de respectievelijke bestelling, andere dan de paklijst, de factuur en de gebeurlijke douanedocumenten.

2.5 Indien een bestelling niet geheel of gedeeltelijk wegens omstandigheden door ODC kan worden geleverd, wordt de Koper daarover door ODC geïnformeerd. ODC werkt niet met een overzicht van backorders, waardoor niet geleverde goederen van een vorige bestelling niet worden bijgehouden. In voorkomend geval zal de Koper dus een nieuwe bestelling bij ODC moeten plaatsen, en dit volgens de hierboven beschreven procedure, tenzij uitdrukkelijk andersluidend, voorafgaandelijk en schriftelijk werd overeengekomen.

Artikel 3 – Verplichtingen van de Koper

3.1 De Koper verbindt zich ertoe zich te conformeren aan de wetgeving van de landen waar zij actief is, in het bijzonder doch niet beperkt tot de verplichtingen van nationale, Europese en internationale regelgevingen alsook track & trace, de presentatie en de verkoop van consumptiegoederen in het bijzonder ingevolge de Richtlijn 2014/40 van 3 april 2014 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake, de productie, de presentatie en de verkoop van tabaks- en aanverwante producten, en de nationale wet- en regelgeving die ter omzetting van voornoemde richtlijn werd aangenomen, de verplichtingen inzake verpakkingen en etikettering alsook de bijhorende gezondsheidswaarschuwingen. Indien afwijkende en/of bijzondere etikettering vereist is, is uitsluitend de Koper hiervoor verantwoordelijk.

3.2 De Koper verbindt zich er verder ook toe zich te conformeren aan elke nationale en Europese douanewetgeving die van toepassing is en in het bijzonder maar niet beperkt tot de aanzuivering van de douane documenten die de verzending begeleiden volgens de overeengekomen Incoterm 2020.

3.3 De Koper verbindt zich er verder toe enkel goederen aan te kopen die worden gebruikt voor de verkoop daarvan in belastingvrije zones in het kader van de reisdetailhandel, waaronder begrepen, doch niet beperkt tot, erkende kanalen van luchthavens, vliegmaatschappijen, cruiseschepen, ferry’s, diplomaten, militaire, grenswinkels, duty free zones en scheepsbevoorrading.

3.4 De Koper verbindt zich ertoe elke wijziging in haar UBO, bestuursorgaan, aandeelhoudersstructuur of iedere andere controlewijziging in de zin van artikel 1:14 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, voorafgaandelijk mee te delen aan ODC. Een uittreksel van het UBO-register wordt aan ODC meegedeeld op diens eerste verzoek.

Artikel 4 – Doorverkoop van de door de Koper aangekochte goederen

4.1 Indien de Koper overgaat tot de doorverkoop van de haar bij ODC aangekochte goederen, is het de verantwoordelijkheid van de Koper dat haar klanten de goederen eveneens uitsluitend gebruiken voor de verkoop daarvan in belastingvrije zones in het kader van reisdetailhandel, zoals omschreven in artikel 3.3 van deze Algemene Voorwaarden.

4.2 Bovendien is de Koper, in geval van doorverkoop van de door haar bij ODC aangekochte goederen, ertoe gehouden dat haar klanten zich eveneens conformeren aan de verplichtingen die de Koper heeft ten aanzien van ODC zoals deze zijn omschreven in artikel 3 en artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden.

4.3 De Koper is verantwoordelijk voor de naleving van internationale, supranationale of nationale wetgeving waaraan haar klanten zich ingevolge de doorverkoop van de door de Koper bij ODC aangekochte goederen moeten conformeren. Op geen enkele grond kunnen de Koper en/of haar klanten noch enige andere partij zich hiervoor richten tot ODC.

4.4 Indien de doorverkoop van de goederen aan enigerlei voorwaarden onderworpen blijkt te zijn, waaronder doch niet beperkt tot quota, is het uitsluitend de Koper die verantwoordelijk is deze voorwaarden te kennen en na te leven in het kader van de doorverkoop. In geval van niet-naleving daarvan kunnen noch de Koper en/of haar klanten noch enige andere partij zich daarvoor richten tot ODC.

4.5 De bepalingen van dit artikel gelden onverminderd de verplichtingen van de Koper in het kader van artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 5 – Levering van de goederen

5.1 De leveringstermijnen worden enkel bij benadering en bij wijze van inlichting vastgelegd en zijn derhalve niet bindend, tenzij uitdrukkelijk andersluidend, voorafgaandelijk en schriftelijk werd overeengekomen. Een vertraging in de levering en/of uitvoering kan in geen geval aanleiding geven tot enige boete, dwangsom, schadevergoeding, ontbinding van enige overeenkomst of aansprakelijkheid van ODC.

5.2 Een bestelling is voltooid zodra er een eerste maal werd uitgeleverd. Gedeeltelijke uitleveringen zijn slechts mogelijk mits uitdrukkelijk voorafgaandelijk schriftelijk overeengekomen. Laattijdige en/of gedeeltelijke leveringen kunnen geen grond vormen tot het weigeren van de goederen en/of het niet betalen ervan door de Koper.

5.3 Goederen worden FCA – Free Carrier (Incoterms 2020) geleverd, tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen.
De Koper draagt het volledige risico, alsook de volledige verantwoordelijkheid voor de goederen volgens de Incoterm 2020 FCA en desgevallend moeten de douanedocumenten zonder bezwaar volledig en conform door de Koper aangezuiverd worden.
Bijgevolg draagt de Koper, bij niet conforme aanzuivering, diefstal of schade na het moment van laden, de volledige verantwoordelijkheid, inclusief maar niet beperkt tot de betaling van alle invoerrechten, accijnzen en BTW die van toepassing zijn alsook alle mogelijke kosten die hieruit voorvloeien.

5.4 ODC is gerechtigd de levering op te schorten (i) in geval van gehele of gedeeltelijke betalingsachterstand op de vervaldata conform de betalingsvoorwaarden, (ii) indien de douanedocumenten niet tijdig en/of onvolledig worden aangezuiverd, (iii) indien de Koper niet langer over de geldige licenties beschikt om de goederen te mogen ontvangen of (iv) wanneer de Koper één van de op hem rustende verplichtingen overeenkomstig artikel 3 van de Algemene Voorwaarden niet (langer) naleeft. De Koper dient ervoor te zorgen dat de leveringen op de vastgestelde leverdatum en afgesproken uur kunnen plaatsvinden. Indien levering op het afgesproken uur en/of op de afgesproken datum op het door de Koper opgegeven afleveradres niet mogelijk is, zonder dat daartoe een gegronde reden bestaat, zullen de goederen voor rekening en risico van de Koper tijdelijk worden opgeslagen in een opslagplaats van ODC, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen tussen partijen. Alle bijkomende kosten, die hieraan verbonden zijn, waaronder begrepen doch niet beperkt tot wachturen van ODC, stallingskosten enzoverder zijn steeds voor rekening van de Koper.

5.5 De goederen worden overeenkomstig de gekozen Incoterm 2020 verkocht en geleverd aan de Koper in de toestand waarin ze zich bevinden. Zichtbare gebreken en/of defecten en/of discrepanties (tekort of teveel) aan de goederen moeten door de Koper schriftelijk aan ODC worden gemeld onmiddellijk bij de levering daarvan volgens de definitie van de gekozen Incoterm 2020 , samen met foto’s en andere stukken ter ondersteuning van de beweerdelijke gebreken en/of defecten en/of discrepanties (tekort of teveel).Indien de goederen conform artikel 5.3 van deze Algemene Voorwaarden FCA worden geleverd, betekent dit dat de zichtbare gebreken en/of defecten en/of discrepanties door de Koper schriftelijk aan ODC moeten worden gemeld onmiddellijk bij het moment van het laden daarvan. In ieder geval zullen ODC en de Koper met elkaar in onderling overleg treden om hiervoor een redelijke en billijke oplossing te bereiken. Meldingen omtrent zulke gebreken en/of defecten mogen slechts op de betrokken douanedocumenten worden aangegeven na voorafgaandelijke mededeling aan en overleg met ODC daaromtrent. De Koper is verantwoordelijk voor alle kosten die voortvloeien uit foutieve en/of onvolledige meldingen op de douanedocumenten alsook de niet conforme aanzuivering.
5.6 Niet-zichtbare gebreken en/of defecten aan de goederen moeten door de Koper schriftelijk aan ODC worden gemeld binnen een periode van 48u na de ontdekking daarvan, samen met foto’s en andere stukken ter ondersteuning van de beweerdelijke gebreken en/of defecten, en uiterlijk binnen een periode van 6 maanden na de levering daarvan.

5.7 De melding van de Koper over de toestand waarin de goederen werden geleverd in de zin van artikel 5.5 en artikel 5.6 van deze Algemene Voorwaarden doet geen afbreuk aan de overige verplichtingen van de Koper, in het bijzonder diens betalingsverplichting conform artikel 7.2 van deze Algemene Voorwaarden.

5.8 De Koper is verantwoordelijk voor de tijdige, correcte en volledige aanzuivering van de douanedocumenten opgesteld door ODC en is ingeval van niet conforme aanzuivering, verantwoordelijk voor alle kosten en risico’s die daaruit voortvloeien.

5.9 Indien de Koper wordt geconfronteerd met een vordering inzake productaansprakelijkheid in de zin van de wet van 25 februari 1991 betreffende de aansprakelijkheid voor producten met gebreken, ongeacht of deze een vordering een contractuele of buitencontractuele grondslag kent, verbindt de Koper zich ertoe zich in eerste instantie te wenden tot de werkelijke producent van de goederen en/of de producenten onder wiens naam, merk of herkenningstekening de goederen worden aangeboden. Slechts en voor zover indien geen der voormelde producent succesvol door de Koper of met de hulp van ODC kan worden aangesproken, zal deze zich tot ODC kunnen wenden.
5.9 Nadat de goederen werden geleverd, kunnen de goederen door de Koper niet worden teruggestuurd, tenzij uitdrukkelijk andersluidend voorafgaandelijk en schriftelijk werd overeengekomen.

Artikel 6 – Eigendom van de goederen

6.1 Alle geleverde of nog te leveren goederen blijven uitsluitende eigendom van ODC tot op het ogenblik van de volledige betaling van de overeengekomen koopprijs door de Koper, vermeerderd met eventuele kosten en/of interesten.

6.2 ODC beschikt over een retentierecht op de door haar te leveren goederen indien de Koper de betalingstermijn van artikel 7.2 niet heeft nageleefd.

Artikel 7 – Prijs en betaling

7.1 Alle prijzen zijn exclusief btw, belastingen, heffingen en douanerechten, tenzij andersluidend aangegeven in de douanestatus.

7.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen moet er uiterlijk op het moment dat de verzending aanvang neemt, worden betaald. De betaling dient steeds te geschieden door de entiteit aan wie de factuur is gericht.

7.3 In geval van betwisting moet de factuur op gemotiveerde wijze worden geprotesteerd middels aangetekend schrijven binnen 8 werkdagen na de verzending van de betrokken factuur. Bij niet tijdig protest, wordt de factuur geacht aanvaard te zijn.

7.4 In geval van niet (tijdige of volledige) betaling zal het uitstaande factuurbedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling worden verhoogd met een verwijlinterest die zal worden berekend overeenkomstig artikel 5 van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties alsook met een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het verschuldigde factuurbedrag. In geval van achterstallige betaling worden alle facturen onmiddellijk opeisbaar.

7.5 Indien de levering gehinderd wordt door oorzaken die niet te wijten zijn aan ODC, zoals bijvoorbeeld een situatie van overmacht zoals omschreven in artikel 8.3 van deze Algemene Voorwaarden, kan de Koper zich daarop niet beroepen om niet over te gaan tot betaling binnen de door artikel 7.2 voorgeschreven termijn.

7.6 Eventuele bedragen die ODC aan de Koper verschuldigd is, op welke grond dan ook, kunnen niet worden gecompenseerd met de facturen die door de Koper aan ODC moeten worden betaald tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

8.1 Behoudens in geval van bedrog, opzet of zware fout van ODC en/of haar aangestelden, is haar aansprakelijkheid per bestelling beperkt tot de waarde van de goederen van de bestelling die aanleiding heeft gegeven tot aansprakelijkheid van ODC.

8.2 De aansprakelijkheid van ODC is, en niettegenstaande de mogelijkheid van de Koper om eventuele klachten te formuleren overeenkomstig artikel 5.4 en artikel 5.5 van deze Algemene Voorwaarden, beperkt tot directe schade aan de goederen, waaronder wordt verstaan de materiële beschadiging alsmede het gebrekkig of niet-functioneren van de goederen. ODC is in elk geval niet aansprakelijk voor indirecte schade en/of gevolgschade, waaronder begrepen doch niet beperkt tot inkomsten- en/of winstderving, reputatieschade of verlies van de Koper, contractbreuk of verlies aan mogelijkheid om te contracteren, enz. zelfs indien ODC wist of had behoren te weten dat een dergelijke schade of een dergelijk verlies zich zou kunnen voordoen.

8.3 ODC is niet aansprakelijk wanneer niet-uitvoering of vertraging in de uitvoering van enige bestelling te wijten is aan overmacht (zoals bijvoorbeeld doch niet beperkt tot natuurramp, brand, mobilisatie, embargo, staatsgreep, oorlog, pandemie, epidemie, ziekte of staking van het personeel van ODC, telecommunicatieproblemen, tekort van grondstoffen bij de producent, bedrijfsstoornis en elke andere gebeurtenis buiten de controle van een van de partijen). ODC zal in geval van overmacht steeds het recht hebben de uitvoering van de samenwerking op te schorten zolang de overmachtssituatie aanhoudt, zonder dat een schadevergoeding kan worden geëist door de Koper. Indien de overmachtssituatie meer dan 6 maanden duurt, hebben partijen het recht om de overeenkomst van rechtswege te ontbinden zonder dat een van partijen tot schadevergoeding gehouden is.

8.4 Ingeval ODC daarnaast afhankelijk is voor het nakomen van haar verplichtingen van derde partijen dan zijn deze bepalingen eveneens toepasselijk ingeval van overmacht bij deze derde partij, wanneer de nakoming van de verplichtingen van ODC hierdoor vertraging zou oplopen of verhinderd zou worden. ODC zal de Koper binnen een redelijke termijn van een dergelijke omstandigheid op de hoogte brengen. Voorts is ODC niet aansprakelijk wanneer enige vertraging het gevolg is van te late levering door derden waaronder, maar niet beperkt tot, vervoerders of leveranciers, noch is ODC aansprakelijk voor het verlies door derden, waaronder, maar niet beperkt tot vervoerders of leveranciers.

8.5 Voor de door ODC verstrekte commerciële informatie aangaande de goederen die ze aanbiedt, is ODC enkel aansprakelijk ingeval van bedrog, grove fout of opzettelijke fout.

Artikel 9 – Intellectuele eigendomsrechten

9.1 ODC verleent geen enkele overdracht van intellectuele eigendomsrechten of licentie op de goederen, noch kan enige handeling of nalaten van ODC worden geacht een aantasting van eender welke intellectuele rechten te impliceren.

9.2 De merkhouder van de producten blijft exclusief eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten. De Koper kan deze intellectuele eigendomsrechten enkel gebruiken in het kader van de samenwerking, en zulks enkel indien noodzakelijk voor de doeleinden van deze samenwerking. Noch de merkhouder noch ODC verlenen enige overdracht van intellectuele eigendomsrechten en behoudens schriftelijke toestemming van de merkhouder, kan de Koper geen enkele wijziging aanbrengen aan deze intellectuele eigendomsrechten.

De Koper verbindt zich er uitdrukkelijk toe geen enkele wijziging aan te brengen die een aantasting van enige intellectuele rechten kan impliceren.

Artikel 10 – Compliance, anti-corruptie en bestrijding van illegale handel

10.1 De Koper erkent hierbij en stemt ermee in dat de aankoop en/of levering van goederen onderworpen kan zijn aan handelsbeperkingen ingevolge internationale, supranationale of nationale wetgeving (“Handelsbeperkingen”).

10.2 ODC behoudt zich het recht voor screenings van de Koper uit te voeren voorafgaand aan de bestellingen en/of leveringen alsook op elk moment gedurende de samenwerking met de Koper. De Koper zal ODC alle medewerking verlenen die ODC redelijkerwijs kan vereisen in verband met dergelijke controles.

10.3 De Koper is als enige verantwoordelijk voor het naleven van de Handelsbeperkingen en zal niets doen waardoor ODC in overtreding zou zijn met deze Handelsbeperkingen. In het bijzonder garandeert en verklaart de Koper dat zij:

• Geen eigendom is of gecontroleerd wordt door een partij die vermeld is op een lijst die wordt bijgehouden in het kader van de Handelsbeperkingen, waaronder begrepen, doch niet beperkt tot, de Europese sanctielijst, de lijst van het OFAC, de sanctielijst van het Verenigd Koninkrijk, … (“Gesanctioneerde Partij”);
• De door haar aangekochte goederen niet zal gebruiken, verkopen, doorverkopen, exporteren, herexporteren, overdragen, distribueren, vervreemden of anderszins behandelen, direct of indirect, naar:
o Een land dat niet gelegen is in de Europese Economische Ruimte, tenzij de goederen geleverd worden door ODC buiten de Europese Economische Ruimte, en desgevallend de door haar aangekochte goederen niet zal gebruiken, verkopen, doorverkopen, exporteren, herexporteren, overdragen, distribueren, vervreemden of anderszins behandelen, direct of indirect, naar een land dat binnen de Europese Economische Ruimte gelegen is;
o Elk ander grondgebied waarnaar de levering van de goederen beperkt zou zijn ingevolge Handelsbeperkingen; of
o Een Gesanctioneerde Partij, of een partij die eigendom is van of gecontroleerd wordt door een Gesanctioneerde Partij;
• Alle vereiste exportvergunningen of andere goedkeuringen van overheidswege zal verkrijgen en behouden en alle formaliteiten zal vervullen die mogelijk vereist zijn onder de Handelsbeperkingen om de goederen door te verkopen, te exporteren, te herexporteren, over te dragen, te verdelen, te vervreemden, bekend te maken of er anderszins mee om te gaan;
• De goederen, geheel of gedeeltelijk, niet zal gebruiken in verband met de ontwikkeling, productie, behandeling, werking, onderhoud, opslag, detectie, identificatie of verspreiding van chemische, biologische of nucleaire wapens of de ontwikkeling, productie, onderhoud of opslag van raketten die dergelijke wapens kunnen overbrengen of voor enig militair eindgebruik in strijd met een toepasselijk embargo (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, embargo’s gehandhaafd door de EU, het VK, de OVSE en/of de VN, en/of de VS). Daarenboven zal de Koper de Goederen niet verkopen, doorverkopen, leveren, exporteren, herexporteren, overdragen, omleiden, verdelen of vervreemden aan een derde partij wanneer de Koper weet of redenen heeft om te vermoeden dat de Goederen bestemd zijn of kunnen zijn voor één van de toepassingen vermeld in deze voorwaarde.

10.4 Onverminderd enig ander rechtsmiddel dat ODC toekomt, zal de Koper ODC vrijwaren, gevrijwaard houden en volledig schadeloosstellen voor alle directe en/of indirecte aansprakelijkheden, vorderingen, schade, verliezen of uitgaven (waarin begrepen, doch niet beperkt tot, honoraria van juridische en andere professionele adviseurs), interesten en boete geleden of opgelopen door ODC als gevolg van een inbreuk op de bepalingen van dit artikel.

10.5 ODC behoudt zich verder het recht voor de bestellingen door de Koper geplaatst overeenkomstig artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden te weigeren wanneer blijkt dat de Koper een inbreuk begaat op de bepalingen van dit artikel. Dit recht komt toe aan ODC ongeacht of zij de bestelling reeds heeft aanvaard en/of er reeds uitvoering aan heeft gegeven. In gelijke zin behoudt ODC zich het recht voor de samenwerking met de Koper onmiddellijk te beëindigen na schriftelijke kennisgeving en zonder boete in geval van dergelijke inbreuk.

10.6 ODC zal niet verplicht zijn enige verplichting in het kader van de samenwerking met de Koper na te komen, en zal het recht hebben deze te beëindigen, zonder aansprakelijk te kunnen worden gehouden voor enige schade en/of kosten van welke aard ook indien zij, naar eigen goeddunken, redelijkerwijze van mening is dat dergelijke nakoming, geheel of gedeeltelijk, haar in overtreding zou brengen met Handelsbeperkingen (waaronder bijvoorbeeld de situatie waarbij een overtreding het gevolg zou zijn van een vertraging of weigering van de toekenning van een licentie die vereist is onder de Handelsbeperkingen).

10.7 Geen van de partijen, diens werknemer of enige andere aangestelde daarvan heeft onwettige of ongepaste steekpenningen, smeergeld, betalingen, geschenken en/of zaken van waarde ontvangen of aangeboden gekregen.

10.8 De Koper verklaart en garandeert eveneens dat hij geen betalingen zal aanbieden, beloven of doen, of iets van waarde zal verstrekken, op welke manier dan ook, aan een ambtenaar of een werknemer van een overheids-, wetgevende of regelgevende instantie of een ander persoon die op enigerlei wijze te werk is gesteld bij of werkzaam is voor één der voornoemde instanties (de “Overheidsfunctionaris”) in verband met deze samenwerking. In het bijzonder zal de Koper geen geschenken, premies en/of andere voordelen van welke aard dan ook verstrekken aan een Overheidsfunctionaris, de respectievelijke instantie waar deze voor werkt of een andere derde partij.

10.9 Geen der betalingen die in het kader van de samenwerking tussen ODC en de Koper worden verricht mag direct, indirect of op enige andere wijze worden gebruikt

a) voor enig doel dat een schending zou inhouden van de wetgeving van het land waaruit de goederen worden geëxporteerd en waarin de goederen worden geïmporteerd, of enig land waarvan de wetten van toepassing zijn op een van de partijen of hun respectievelijke gelieerde ondernemingen;
b) om enig voordeel van een Overheidsfunctionaris te verkrijgen;
c) voor illegale, onethische of ongepaste doeleinden.

De Klant verklaart bovendien dat zij geen der betalingen zal gebruiken op een wijze die strijdig is met deze bepaling.

10.10 De Koper erkent dat ODC streeft naar het voorkomen van alle vormen van illegale handel, waaronder misbruik of namaak van merken, en overheden en autoriteiten ondersteunt bij relevante activiteiten in de bestrijding daarvan. De Koper stemt ermee in dat:

a) de goederen enkel worden geleverd voor verkoop in het Europese Economische Ruimte tenzij de levering daarbuiten plaatsvindt. Goederen geleverd binnen de Europese Economische Ruimte mogen niet verhandeld worden daarbuiten. De koper onderschrijft dit ook op te leggen aan zijn daaropvolgende kopers. Goederen geleverd buiten de Europese Economische Ruimte mogen niet zonder voorafgaandelijke toestemming van de merkhouder binnen de Europese Economische Ruimte gebracht worden;
b) hij de verpakking, labels en de producten zelf op geen enkele wijze zal wijzigen;
c) hij, voor zover wettelijk toegelaten, volledige medewerking zal verlenen aan onderzoeken van overheidsinstanties en autoriteiten met betrekking tot smokkelwaar of namaakproducten (“Illegaal Producten”);
d) aan ODC de uitdrukkelijke en onvoorwaardelijke toestemming geeft om de samenwerking zonder voorafgaandelijke kennisgeving en met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien een merkeigenaar van ODC in het bezit komt van het redelijke bewijs dat de Koper zich onwettig, bewust of roekeloos heeft beziggehouden met de vervaardiging, verkoop, distributie en/of opslag van Illegale Producten, of andere daarmee verband houdende illegale activiteiten, of deze heeft gefaciliteerd;
e) aan ODC de uitdrukkelijke en onvoorwaardelijke toestemming geeft om de voorwaarden van enige verkoop van de goederen aan de Koper en alle daarmee verband houdende informatie bekend te maken indien ODC daartoe wordt verzocht door de overheidsinstanties of autoriteiten in het kader van een onderzoek met betrekking tot Illegale Producten;
f) hij de goederen niet zal verkopen of doorverkopen aan een persoon of entiteit:
a. waarvan de Koper weet of redelijkerwijs zou moeten weten dat deze persoon of entiteit zich bezighoudt met illegale handel; of
b. waarvan de Koper substantieel bewijs heeft verkregen dat deze persoon of entiteit zich bezighoudt met illegale handel;
c. die zich onwettig, bewust of roekeloos bezighoudt met of het faciliteren van de vervaardiging, verkoop, distributie en/of opslag van Illegale Producten of andere gerelateerde illegale activiteiten;
g) hij op de hoogte is gesteld van het engagement van de DFWC (Duty Free World Council) en de TFWA (Tax Free World Association) ter bestrijding van de illegale handel, zoals medeondertekend door ODC en te raadplegen via https://dutyfreefacts.com/wp-content/uploads/2023/11/DFWC-anti-illicit-trade-declaration_20230710.pdf, en hij dit engagement eveneens op zich neemt.

Artikel 11 – Verwerking van persoonsgegevens en confidentialiteit

11.1 ODC verzamelt de volgende persoonsgegevens van de Koper om de overeenkomst met haar te kunnen uitvoeren: naam, e-mailadres, telefoonnummer van een contactpersoon van de Koper. De verzamelde persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met leveranciers waarop ODC beroep doet en dit desgevallend ook buiten de Europese Economische Ruimte, waarbij de nodige maatregelen en waarborgen worden genomen door ODC om een passende bescherming van de persoonsgegevens te garanderen. De persoonsgegevens worden nooit zomaar verkocht of doorgegeven aan derden met commerciële bedoelingen. De persoonsgegevens worden bewaard zolang dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de samenwerking met de Koper en tot 7 jaar na beëindiging van de samenwerking. De betrokkene van wie persoonsgegevens worden verwerkt, beschikt over het recht om ODC te verzoeken om de inzage van en rectificatie of wissing van de persoonsgegevens of, in bepaalde gevallen, de beperking van de op de hen betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Daarnaast kan de betrokkene steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, +32 2 274 48 00, contact@apd-gba.be), doch verzoekt ODC steeds om eerst met haar contact op te nemen wanneer er zich naar hun mening een probleem zou stellen.

11.2 ODC en de Koper zullen alle documenten, informatie, beschrijvingen, prijslijsten e.d. waarvan zij kennis krijgen in het kader van hun samenwerking (“Vertrouwelijke Informatie”) strikt geheimhouden en onder geen enkel voorwendsel meedelen aan derden zonder het uitdrukkelijk voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van de andere partij. ODC en de Koper verbinden zich ertoe om deze verbintenis te doen naleven door hun respectievelijke personeelsleden, aangestelden en onderaannemers betrokken bij de uitvoering van de samenwerking tussen ODC en de Koper.

De prijslijst mag enkel aangewend worden voor de doeleinden met betrekking tot de koop-verkoop van de goederen. Het is niet toegestaan de prijslijst te verspreiden buiten de vertrouwenspersonen binnen de organisatie van de Koper.

Wordt niet aanzien als Vertrouwelijke Informatie:
– Informatie waarvan ODC of de Koper kan aantonen dat die aan haar bekend was voor de mededeling daarvan door respectievelijk de Koper of ODC;
– Informatie waarvan ODC of de Koper kan aantonen dat die reeds publiek bekend was zonder dat ODC of de Koper zijn geheimhoudingsverplichting in het licht van deze Algemene Voorwaarden heeft geschonden;
– Informatie ontvangen door ODC of de Koper van een derde partij, zonder dat dit in strijd was met enige geheimhoudingsovereenkomst.

Deze bepaling zal ODC niet verbieden om informatie openbaar te maken indien dit vereist wordt of toegelaten is overeenkomstig wettelijke of professionele reglementeringen, o.a. in burgerlijke of strafrechtelijke zaken of in het kader van anti-witwasgeving.

Artikel 12 – Financiële informatieverwerking en witwaspreventie

12.1 ODC is onderworpen aan de wetgeving tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten overeenkomstig de Belgische Wet van 18 september 2017 (de “Antiwitwaswetgeving”). Op grond van de Antiwitwaswetgeving is ODC ertoe gehouden de Koper te identificeren, waarvoor de Koper op eerste verzoek alle gevraagde identiteits- en andere gegevens zal bezorgen (waaronder begrepen, dergelijke gegevens van zijn mandatarissen). ODC behoudt zich het recht voor de samenwerking met de Koper zonder verdere verwittiging te beëindigen en/of de bestellingen niet te leveren indien dergelijke gevraagde informatie haar niet binnen de twee weken wordt bezorgd.

12.2 Onverminderd enig ander rechtsmiddel dat ODC toekomt, zal de Koper ODC vrijwaren, gevrijwaard houden en volledig schadeloosstellen voor alle directe en/of indirecte aansprakelijkheden, vorderingen, schade, verliezen of uitgaven (waarin begrepen, toch niet beperkt tot, honoraria van juridische en andere professionele adviseurs), interesten en boete geleden of opgelopen door ODC als gevolg van een inbreuk op de bepalingen van dit artikel.

12.3 ODC behoudt zich verder het recht voor de bestellingen door de Koper geplaatst overeenkomstig artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden te weigeren wanneer blijkt dat de Koper een inbreuk begaat op de bepalingen van dit artikel. Dit recht komt toe aan ODC ongeacht of zij de bestelling reeds heeft aanvaard en/of er reeds uitvoering aan heeft gegeven. In gelijke zin behoudt ODC zich het recht voor de samenwerking met de Koper onmiddellijk te beëindigen na schriftelijke kennisgeving en zonder boete in geval van dergelijke inbreuk.

12.4 ODC zal niet verplicht zijn enige verplichting in het kader van de samenwerking met de Koper na te komen, en zal het recht hebben deze te beëindigen, zonder aansprakelijk te kunnen worden gehouden voor enige schade kosten van welke aard ook indien zij, naar eigen goeddunken, redelijkerwijze van mening is dat dergelijke nakoming, geheel of gedeeltelijk, haar in overtreding zou brengen met de Antiwitwaswetgeving.

Artikel 13 – Verplichtingen van de Koper inzake doorverkoop

De Koper verbindt zich ertoe dat hij de verplichtingen die ingevolge artikelen 9, 10 en 12 op hem rusten, op gelijke wijze zal opleggen aan zijn eigen en zal toezien op de naleving daarvan door zijn eigen klanten. In geval van niet-naleving door de klanten van de Koper, zal ODC daarvoor, naar haar uitsluitende keuze, de Koper en/of de klanten van de Koper kunnen aanspreken.

Artikel 14 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Alle geschillen over de totstandkoming, de interpretatie, de uitvoering en/of de beëindiging van de overeenkomsten tussen partijen en onderhavige verkoopsvoorwaarden worden uitsluitend beslecht overeenkomstig het Belgisch recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag van 1980.

In geval van betwisting, zijn uitsluitend de hoven en rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd.